Görevlerimiz

Başkanlık, 10/7/2018 tarihli ve 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Strateji Geliştirme Başkanlığı başlıklı 195 inci maddesinde yer alan ve aşağıda belirtilen görevleri yapmakla yükümlüdür:

 • Ulusal kalkınma strateji ve politikaları, yıllık program ve Cumhurbaşkanlığı programı çerçevesinde, Bakanlığın orta ve uzun vadeli strateji ve politikalarını belirlemek ve bu amaçla gerekli çalışmaları yapmak,
 • Bakanlığın görev alanına giren konularda performans ve kalite ölçütleri geliştirmek ve bu kapsamda verilecek diğer görevleri yerine getirmek,
 • Bakanlık hizmetlerinin geliştirilmesi ve performansın artırılmasına yönelik olarak bilgi ve verileri toplamak, analiz etmek, yorumlamak,
 •  Bakanlığın görev alanına giren konularda, hizmetleri etkileyecek dış faktörleri incelemek, kurum içi kapasite araştırması yapmak, hizmetlerin etkililiğini ve verimliliğini analiz etmek,
 • Bakanlık faaliyetlerine ilişkin istatistiklerin tutulmasına yönelik hizmetleri yerine getirmek,
 • Bakanlığın Strateji Geliştirme Kurulunun sekretarya hizmetlerini yürütmek,
 • Bakanlığın stratejik plan ve performans programının hazırlanmasını koordine etmek ve sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yürütmek,
 • İzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren Bakanlık bütçesini, stratejik plan ve yıllık performans programına uygun olarak hazırlamak ve Bakanlık faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek,
 •  Mevzuatı uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı harcama programını hazırlamak ve hizmet gereksinimleri dikkate alınarak ödeneğin ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak,
 • Bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak, değerlendirmek ve bütçe kesin hesabı ile malî istatistikleri hazırlamak,
 •  Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını da esas alarak Bakanlığın faaliyet raporunu hazırlamak,
 • Bakanlığın mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınırlara ilişkin icmal cetvellerini düzenlemek ve taşınır kesin hesabını hazırlamak,
 • Bakanlığın yatırım programının hazırlanmasını koordine etmek, uygulama sonuçlarını izlemek ve yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak,
 • Bakanlığın, diğer idareler nezdinde takibi gereken malî iş ve işlemlerini yürütmek ve sonuçlandırmak,
 • Mevzuatın uygulanması konusunda malî konularla ilgili üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak,
 • Ön malî kontrol faaliyetini yürütmek,
 • İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak; üst yönetimin iç denetime yönelik işlevinin etkililiğini ve verimliliğini artırmak için gerekli hazırlıkları yapmak,
 • Başkanlığın görev alanıyla ilgili mevzuatı gözden geçirmek, ilgili diğer birimlerle koordineli bir şekilde mevzuat teklifleri hazırlamak,
 •  Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik kapsamında kamu zararı ile kamu alacağına ilişkin iş ve işlemleri yapmak,
 • Özel gelirleri takip etmek ve hesap kayıtlarını tutmak, gelir gerçekleşmelerine ilişkin verileri toplamak, raporlamak ve değerlendirmek,
 • Bakan veya Başkanlığın bağlı olduğu Bakan Yardımcısı tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.