Daire Başkanlıkları

Bütçe ve Kesin Hesap Daire Başkanlığının görevleri şunlardır:
• İzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren Bakanlık bütçesini, stratejik plan ve yıllık performans programına uygun olarak hazırlamak ve Bakanlık faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek,
• Bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak ve değerlendirmek,
• Bütçe uygulama sonuçlarını raporlamak; uygulama sürecinde ortaya çıkan/çıkabilecek sorunları önleyici ve etkinliği artırıcı tedbirler almak,
• Mevzuatı uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı harcama programını hazırlamak,
• Bakanlık amaç ve hedefleri dikkate alınarak ödeneğin ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak,
• Yatırım programı hazırlıklarının koordinasyonunu sağlamak, uygulama sonuçlarını izlemek ve yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak,
• Bakanlık faaliyetlerinin stratejik plan, performans programı ve bütçeye uygunluğunu izleyip değerlendirmek,
• Bakanlığın, diğer Bakanlıklar ve idareler nezdindeki bütçe ile ilgili iş ve işlemlerini yürütmek,
• Bütçe kesin hesabını hazırlamak,
• Taşınır kesin hesabını hazırlamak,
• Nakit talebi ve takibine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
• Öngörülen özel gelir karşılığı tutarları aşan özel gelirlerin ödenek kaydı işlemlerini yapmak,
• Başkan tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.

Stratejik Yönetim ve Hizmet Kalite Standardı Oluşturma Daire Başkanlığının görevleri şunlardır:
• Kalkınma Planı, yıllık program ve Cumhurbaşkanlığı programı çerçevesinde Bakanlığın orta ve uzun vadeli strateji ve politikalarını belirlemek üzere gerekli çalışmaları yapmak,
• Kalkınma Planı, yıllık program ve Cumhurbaşkanlığı programı çerçevesinde, Bakanlığın sorumlu veya ilgili olduğu tedbir maddelerine ilişkin bilgi ve verileri toplamak, tasnif etmek ve ilgili bakanlıklara aktarmak,
• Bakanlığın stratejik planlama çalışmalarına yönelik bir hazırlık programı oluşturmak, Bakanlığın stratejik planlama sürecinde ihtiyaç duyulacak eğitim ve danışmanlık hizmetlerini vermek veya verilmesini sağlamak,
• Stratejik planlama çalışmalarını koordine etmek ve stratejik planlamaya ilişkin destek hizmetlerini yürütmek,
• Bakanlık faaliyetleri ile ilgili bilgi ve verileri toplamak, tasnif etmek, analiz etmek; istatistik çalışmaları ile ilgili danışmanlık faaliyetlerini yürütmek,
• Bakanlık hizmetlerinin geliştirilmesi ve performansın artırılmasına yönelik olarak bilgi ve verileri toplamak, analiz etmek, yorumlamak,
• Başkanlığın birim faaliyet raporunu hazırlamak,
• Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını da esas alarak Bakanlığın faaliyet raporunu hazırlamak,
• Bakanlığın görev alanına giren konularda, hizmetleri etkileyecek dış faktörleri incelemek, yeni hizmet fırsatları belirlemek, etkililik ve verimliliği önleyen tehditlere karşı tedbirler almak,
• Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğünün ürettiği kamu hizmetlerinin sunumu, verimliliği, takibi, memnuniyeti ve değerlendirilmesi ile ilgili standartları ilgili birimlerle birlikte oluşturmak, oluşturulan standartları uygulanmak üzere ilgili birimlere göndermek, uygulama sonuçlarına göre ilgili birimlerden gelen önerileri değerlendirip standartları revize etmek,
• Performans programı hazırlıklarının koordinasyonunu sağlamak,
• Bakanlık görev alanıyla ilgili istatistiki verileri diğer Bakanlıklar ve idarelerle işbirliği yaparak toplamak, analiz etmek ve raporlamak,
• Gerekli bilgi ve raporları; Hazine ve Maliye Bakanlığına, harcama yetkilileri ile üst yöneticiye ve yetkili kılınmış diğer mercilere mevzuatta belirtilen sürelerde düzenli olarak vermek,
• Mali rapor ve tabloları düzenlemek,
• Bakanlık bütçesinin ilk altı aylık uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini kapsayan Mali Durum Beklentiler Raporunu hazırlamak,
• Başkan tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.

İç Kontrol Daire Başkanlığının görevleri şunlardır:
• İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak,
• Bakanlığın görev alanına ilişkin konular ile gerekli görülen her türlü yöntem, süreç ve özellikli işlemlere ilişkin standartları hazırlamak,
• İç kontrol sistemine ilişkin eğitim vermek ve danışmanlık yapmak,
• Bakanlık Ön Malî Kontrol İşlemleri Yönergesi uyarınca ön mali kontrol görevini yürütmek,
• Bakanlığın belirlenmiş amaçları ile uygulama sonuçları arasındaki farklılığı giderici ve etkililiği artırıcı tedbirler önermek,
• Gelirlerin azalmasına veya giderlerin artmasına neden olacak ve Bakanlığa yükümlülük getirecek kanun tasarılarının malî yüklerini hesaplamak,
• Malî kanunlarla ilgili mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak,
• İç ve Dış Denetim Raporlarının koordinasyonunu sağlamak ve bu raporlara istinaden iç kontrol sisteminin işleyişini izlemek ve raporlamak,
• Bakanlıkça yapılacak düzenlemelere ilişkin düzenleyici etki analizlerini yapmak,
• Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik kapsamında kamu zararı ile kamu alacağına ilişkin iş ve işlemleri yapmak,
• Başkan tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.

Koordinasyon ve Ar-Ge Daire Başkanlığının görevleri şunlardır:
•  Yönetim bilgi sisteminin geliştirilmesi çalışmalarını yürütmek,
•  Yönetim bilgi sistemlerine ilişkin hizmetleri ilgili birimlerle işbirliği içinde yerine getirmek,
•  Bakanlığın görevleri ile ilgili araştırma-geliştirme faaliyetlerini yürütmek,
• Bakanlık tarafından yürütülen faaliyetlerin yönetim bilgi sistemlerine ilişkin analiz çalışmalarını yürütmek,
•  Cumhurbaşkanlığınca yürütülen eylem planlarını takip etmek ve koordinasyonunu sağlamak,
•  Diğer bakanlık, kurum ve kuruluşlar tarafından yürütülen eylem planlarını takip etmek ve koordinasyonunu sağlamak,
•  Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden ve Cumhurbaşkanlığı’ndan Bakanlığa intikal eden yazılı soru önergelerinin cevaplandırılmasına ilişkin iş ve işlemleri koordine etmek,
•  Başkanlığı ilgilendiren konularda Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) tarafından 4892 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında gönderilen başvurular, 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun kapsamında yapılan başvurular ile Kamu Denetçiliği Kurumundan gönderilen başvuruları cevaplamak,
• Kamu yönetimi ortak veri tabanı hizmetlerine ilişkin Bakanlığın veri girişi işlemlerini yapmak ve koordinasyonunu sağlamak,
•  Kamu mali yönetiminin temel paydaşları tarafından geliştirilerek yönetilen mali yönetim bilişim sistemleri ile Bakanlık bilişim sistemleri arasındaki entegrasyon alanlarını belirlemek ve ihtiyaç duyulan sistem entegrasyonlarının gerçekleşmesini sağlamak,
• Başkanlığın görev alanı ile ilgili mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine danışmanlık yapmak,
• Başkan tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.

İl Müdürlükleri ve Planlama Daire Başkanlığının görevleri şunlardır:
•  İzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren il müdürlükleri bütçesini, stratejik plan ve yıllık performans programına uygun olarak hazırlamak,
•  İl müdürlüklerince gerçekleştirilen faaliyetlerin Bakanlık amaç ve hedeflerine uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek,
•  İl müdürlükleri bütçe işlemlerini yapmak, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak ve raporlamak; sorunları önleyici ve etkililiği artırıcı tedbirler üretmek,
• İl müdürlüklerine mali mevzuatın uygulanması konusunda danışmanlık yapmak,
•  İl müdürlüklerince yürütülen faaliyetler dikkate alınarak ihtiyaç duyulan ödeneğin ve nakdin gönderilmesini sağlamak,
•  İl müdürlüklerine gönderilen ödeneklerin ve nakdin harcama takibini yapmak ve raporlamak,
•  İl müdürlükleri bilgi sistemlerini kurmak, geliştirmek, iş ve işlemlerini yürütmek,
•  İl müdürlükleri mali istatistiklerini tutmak ve Hazine ve Maliye Bakanlığına ilgili mevzuat çerçevesinde bildirmek,
• Özel gelir hesabı kayıtlarını tutmak, banka işlemlerini yürütmek, gelir gerçekleşmelerine ilişkin verileri toplamak, raporlamak ve değerlendirmek,
•  Bakanlık yılı bütçesinde belirlenen özel gelir karşılığı ödenek tutarını aşan gelir gerçekleşmelerinin ödenek kaydını yapmak üzere Bütçe ve Kesin Hesap Daire Başkanlığına bildirmek,
• Başkan tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.

Yönetim Hizmetleri Daire Başkanlığının görevleri şunlardır:
• Başkanlık personelinin yurt içi ve yurt dışı geçici görevlendirilmeleri ile ilgili gerekli yazışmaların yapılmasını, onayların alınmasını ve yolluklarının yapılmasını sağlamak,
• Başkanlık faaliyetlerinin gerektirdiği her türlü alım, satım, onarım, kiralama ve benzeri idari ve mali hizmetleri, gerektiğinde ilgili daire başkanlıkları ile koordinasyon halinde yürütmek,
• Başkanlığın bütçesini diğer birimler ile koordinasyon halinde hazırlamak, kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri hazırlamak, bütçe kesin hesabını çıkarmak ve faaliyet raporlarını hazırlamak,
• Elektronik Belge Yönetim Sistemi ile ilgili Başkanlık çalışmalarını yürütmek,
• Başkanlığa gelen evrakları ilgili birimlere teslim etmek, giden evrakları göndermek, bunların kayıtlarını tutmak, kayıtları incelemek, ihtiyaç duyulması halinde işlem yapılmayan evrakı tespit etmek, ilgili amirlere sunmak ve muhafaza edilmelerini sağlamak,
• Başkanlığın temsil ve protokol hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak,
• Başkanlığın taşınır mallarla ilgili iş ve işlemlerini yürütmek,
• Başkanlık tarafından tasnif edilen arşiv malzemesi ile ilerde arşiv malzemesi haline gelebileceklerin tespit edilmesi, herhangi bir sebepten dolayı kayba uğramaması, muhafazasına lüzum görülmeyen malzemenin tespiti, ayıklanması, imhası ile arşivlik malzemenin ilgililer tarafından incelenip yararlanabileceği şekilde muhafaza edilmesini sağlamak,
• Başkanlığın sivil savunma ve seferberlik hizmetlerini Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ile koordinasyon halinde yürütmek,
• Başkanlığın donanım ve yazılımla ilgili ihtiyaçlarını belirlemek, ilgili birimlerle koordinasyonu sağlayarak talepleri karşılamak,
• Başkanlık personelinin tahakkuk işlemlerinin yürütülmesi ile sözleşme, göreve başlayış, ayrılış, izin, rapor, nakil, terfi, aylık, tazminat, performans, emeklilik ve benzeri özlük işlemlerinin takip edilmesi ve sonuçlandırılmasına yönelik iş ve işlemleri yapmak,
• Bakanlığın stratejik plan, performans programı, iç kontrol sistemi ve kalite yönetim sisteminin hazırlanması, izlenmesi ve değerlendirilmesine yönelik Başkanlık iş ve işlemlerini yürütmek,
• 4857 sayılı İş Kanunu, 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu, 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde sendika iş ve işlemlerinin yürütülmesini sağlamak,
• Başkanlığın tanıtım, internet sayfası, tasarım ve güncelleme işlerini yürütmek ve ilgili birimlerle koordinasyonu sağlamak,
• Başkanlığın personel planlamasıyla ilgili çalışmalar yapmak, performans ölçütlerinin oluşturulması ve personel sisteminin geliştirilmesi için tekliflerde bulunmak, personele ait istatistiki bilgileri toplayarak raporlamak,
• Başkanlık personeline duyurulacak hususlara ilişkin işlemleri yapmak,
• Başkanlık personelinin taleplerini dikkate alarak eğitim ve seminer planı tasarısını hazırlamak, hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim programlarını Personel Genel Müdürlüğüne iletmek,
• Personelin mesaiye devam kontrolü ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek ve takibini yapmak,
• Bakanlığımız görev alanına giren iş, işlem ve hizmetlerde; etkinlik, verimlilik ve kalite artışının sağlanması amacıyla Bakanlığımız merkez birimleri, il müdürlükleri ve Bakanlığımıza bağlı tüm tesis ve işletmelerde kalite standartlarının belirlenmesi, uygulanması, değerlendirilmesi ve geliştirilmesi çalışmalarını yürütmek,
• Başkan tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.